For samarbejdspartnere

- Kalundborg Krisecenter tilbyder akut beskyttelse, støtte og ophold til kvinder.

Krisecentret er en selvejende institution, som har indgået en driftsaftale med Kalundborg kommune. Tilbuddet drives efter SEL § 109, og er godkendt på tilbudsportalen.dk.

Formål & Mål

Kalundborg Krisecenter tilbyder akut ophold, beskyttelse, hjælp og støtte til voldsudsatte kvinder med eller uden børn.

Under opholdet yder de ansatte socialrådgivere og pædagoger på Krisecentret en kontinuerlig faglig, målrettet og specialiseret indsats til kvinder og børn.

Vores målgruppe er voldsudsatte kvinder fra 18 år og opefter. Kriteriet for indskrivning er, at man er udsat for vold i nære relationer, og man kan indskrives både med og uden børn.  

Vi har plads til 8 kvinder og et variabelt antal børn.

De voldsudsatte kvinder, pårørende, veninder, venner eller andre i netværket kan rette direkte henvendelse til Krisecentret. Vi modtager også henvendelser fra følgende samarbejdspartnere: Politi, Kommuner, Skadestuer, Sygehuse, Studievejledere, Arbejdsgivere, andre Krisecentre m.fl.

Det er Kalundborg Krisecenter, der ind- og udvisiterer den voldsudsatte kvinde.

Ved henvendelse udarbejder personalet en indledende sikkerhedsvurdering af kvindens og børnenes aktuelle situation. Hvis personalet vurderer, at der er tale om et højt trusselsniveau, er vi behjælpelige med at finde et krisecenter med større afstand til voldsudøver, og/eller med skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Personalet på Kalundborg Krisecenter følger løbende op på sikkerhedsvurderingen – ofte i samarbejde med krisecenterets kontaktperson ved den lokale politistation

Kvindens tidligere opholdskommune orienteres om indskrivning på Krisecentret, og inviteres til et handleplansmøde i henhold til Serviceloven § 141. Her indleder vi et samarbejde med fokus på kvindens og børnenes ressourcer og udfordringer, kvindens aktuelle boligsituation og økonomi mv.

Personalet på Krisecentret har fokus på at være koordinerende omkring kvindens og børnenes ofte meget komplekse situation, og i et samarbejde med kvinden udarbejder vi en opholdsplan, ligesom vi koordinerer den samlede indsats i et tæt samarbejde med tidligere opholdskommune.

 

Krisecentret har tilknyttet frivillige, hvis indsats er at være støttende for kvinder og børn, der bor på krisecentret.
Dette ved at deltage i aktiviteter, gode oplevelser og socialt samvær med kvinder og børn.

Serviceloven

§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

 Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

 Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.

 Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen. For kvinder, der optages i boformen anonymt, jf. stk. 2, udelades kvindens og eventuelle børns navne og cpr-numre, og det skal i øvrigt sikres, at kvindens anonymitet opretholdes.

 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

 Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

 Stk. 9. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.